رخدادهای علمی و پژوهشی


نحوه تشخیص وب سایتهاي جعلی مجلات علمی

پدیده ناهنجار وبسایت هاي جعلی مجلات علمی به یکی از معضلات جدي جامعه علمی ایران تبدیل شده است. این موضوع که چند سالی از عمر آن می گذرد گریبان گیر تعداد زیادي از پژوهش گران و دانشجویان گردیده است. بی اطلاعی از این مسئله موجب شده است که روز به روز تعداد این مجلات افزایش یابد و گردانندگان آن ها از طریق دریافت هزینه هاي به اصطلاح' انتشار مقاله' به سودهاي کلانی برسند.

JRK 2015

به همت معاونت پژوهش و فناوری واحد تبریز، JRK 2015 برای استفاده اعضای محترم هيئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی از پایگاه تامسون رویترز استخراج شده است