رخدادهای علمی و پژوهشی

تبریک

سرکار خانم فریده بهمن جنبه عضو هیات علمی و مدیر گروه مامایی دانشکده علوم پزشکی واحد تبریز بعنوان مامای نمونه سال 1397 از جانب نظام پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی تبریز انتخاب شده اند


تبریک

از فرآیند آموزشی ارائه شده به یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری توسط اعضای محترم هیات علمی دانشکده علوم پزشکی واحد تبریز خانمها دکتر فریده بهمن جنبه و دکتر مریم اردیبهشتی و دانشجویان پزشکی خانمها