معرفی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

معرفی دانشکده
دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی جزو اولین دانشکده های مصوب دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تبریز  می باشد.
هم اکنون در این دانشکده در رشته های زبان و ادبیات فارسی ( در سه شاخه دبیری زبان و ادبیات فارسی ، ادبیات محض ، وزبان و ادبیات فارسی ، کارشناسی ناپیوسته ) ، زبان انگلیسی ( در شاخه های دبیری زبان انگلیسی ، تربیت مترجم زبان انگلیسی ، آموزش زبان انگلیسی ، کارشناسی ناپیوسته و زبان وادبیات انگلیسی) ، زبان وادبیات عرب ( در دو شاخه دبیری زبان و ادبیات عرب و زبان و ادبیات عرب ) و زبان فرانسه ( در دو شاخه ادبی و مترجمی ) در مقطع کارشناسی ، زبان وادبیات فارسی ، زبان انگلیسی ( در دو شاخه آموزش زبان انگلیسی و زبان وادبیات انگلیسی) و زبان و ادبیات عرب در مقطع کارشناسی ارشد ، و در رشته های زبان و ادبیات فارسی و آموزش زبان انگلیسی در مقطع دکتری دانشجویان به آموزش و پژوهش مشغول هستند .

 
تاریخچه دانشکده
این دانشکده در سال 1379 تاسیس گردیده و در سال 1386 طبق مصوبه شماره 75679/67  به تصویب رسیده است .
لازم به ذکر است که قبل از تاسیس دانشکده گروههای آموزشی  زیر نظر معاونت آموزشی فعالیت می کردند.

 
رشته های تحصیلی، مقاطع تحصیلی و تعداد کل دانشجویان  
 
گروه رشته مقطع كل
زبان انگلیسی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی 225
تربیت مترجم زبان انگلیسی کارشناسی 95
مترجمی زبان انگلیسی ارشد 178
تربیت دبیر زبان انگلیسی کارشناسی 55
دبیری زبان انگلیسی کارشناسی 88
آموزش زبان انگلیسی كارشناسي ناپيوسته 1
آموزش زبان انگلیسی ارشد 327
آموزش زبان انگلیسی دکتری 52
زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی 53
زبان و ادبیات انگلیسی ارشد 126
زبان عربی زبان و ادبیات عرب ارشد 28
زبان فارسی دبیری زبان و ادبیات فارسی کارشناسی 18
زبان و ادبیات فارسی دکتری 50
زبان و ادبیات فارسی ارشد 71
زبان و ادبیات فارسی محض کارشناسی 4
 تعداد کل دانشجویان دانشکده 1371
 

اعضای هیات علمی دانشکده
اعضای هیات علمی تمام وقت در این دانشکده به این ترتیب می باشد . زبان وادبیات فارسی 12 نفر ، زبان انگلیسی 15 نفر ، زبان وادبیات عرب 7 نفر ، و زبان فرانسه 3 نفر ،  ضمنا در رشته زبان و ادبیات فارسی 5  نفر و در رشته زبان انگلیسی 41  نفر  به عنوان اعضای هیات علمی مدعو همکاری می نمایند .
 
ترکیب اعضای هیات علمی تمام وقت دانشکده از لحاظ رتبه علمی و جنسیت
 
رتبه علمی جنسیت تعداد کل
زن مرد
استاد - 1 1
دانشیار - 2 2
استادیار 7 9 16
مربی 7 11 18
جمع کل 14 23 37
 
 
 
 
افنخارات دانشکده
  1. دارا بودن دوره دکترای تخصصی در رشته های زبان وادبیات فارسی و آموزش زبان انگلیسی
  2.  بهره مندی از یک نفر عضو هیات علمی با رتبه استادی و دو نفر با رتبه دانشیاری
  3. انتشار فصلنامه زبان شناسی کاربردی با رتبه علمی – پژوهشی و نمایه شده در آی اس سی
 
امکانات
  1. آزمایشگاه ( شامل سه آزمایشگاه سمعی – بصری)
  2. سایت کامپیوتری