فهرست رشته‌های ادبیات فارسی
ردیفعنوانمقطعکارشناس آموزشرِئیس ادارهمدیرگروهگروهترم بندی
1زبان و ادبیات فارسیدکترای تخصصیرضا محمری-اشرف لطفیمنصور کاظمیحمیدرضا فرضیادبیات فارسی دانلود
2زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشدرضا محمری-اشرف لطفیمنصور کاظمیحمیدرضا فرضیادبیات فارسی دانلود
3زبان و ادبیات عربکارشناسی ارشدرضا محمری-اشرف لطفیمنصور کاظمیحمیدرضا فرضیادبیات فارسی دانلود
4دبیری زبان و ادبیات فارسیکارشناسی پیوستهرضا محمری-اشرف لطفیمنصور کاظمیحمیدرضا فرضیادبیات فارسی
5زبان و ادبیات فارسی محضکارشناسی پیوستهرضا محمری-اشرف لطفیمنصور کاظمیحمیدرضا فرضیادبیات فارسی