فهرست رشته‌های حقوق
ردیفعنوانمقطعکارشناس آموزشرِئیس ادارهمدیرگروهگروهترم بندی
1حقوقکارشناسی پیوستهزهرا زندی-لیلا نمایان-روح اله زلفی سفیدان-علی غلامی سفیدانمصطفی غفاریمختار نعمحقوق