فهرست رشته‌های حقوق
ردیفعنوانمقطعکارشناس آموزشرِئیس ادارهمدیرگروهگروهترم بندی
1حقوقکارشناسی پیوستهزهرا زندی-لیلا نمایان-روح اله زلفی سفیدانمصطفی غفاریمختار نعمحقوق
2علوم قضاییکارشناسی پیوستهزهرا زندی-لیلا نمایان-روح اله زلفی سفیدانمصطفی غفاری حقوق