فهرست طرح‌های پژوهشی گروه حقوق
ردیفعنوان طرح پژوهشینام و نام خانوادگیتاریخ شروعتاریخ خاتمهوضعیت طرح
1مبناي حقوقي حق انصراف (مهلت آرامش) در قراردادهاي مصرفمختار نعم1392/11/13 در حال اجرا
1