فهرست طرح‌های پژوهشی گروه مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
ردیفعنوان طرح پژوهشینام و نام خانوادگیتاریخ شروعتاریخ خاتمهوضعیت طرح
1طراحي و ساخت بمب كالري متر آزمايشگاه ترموديناميك دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريزكاوه اسماعيلي تركانپوري در حال بررسي
2تعمير و كالبراسيون تجهيزات الف) بادامك و پيرو ، ب)مجموعه پاندول و مركز ضربه و ج)ارتعاشات عرضي تير (قانون دانكرلي)، مربوط به آزمايشگاه ديناميك و ارتعاشات دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه ازاد اسلامي واحد كاوه اسماعيلي تركانپوري در حال بررسي
3مطالعه تطبيقي ارتعاش القائي با بررسي مدل باله NACA0015اميرحسين دايي سرخابي1383/12/151386/08/22خاتمه يافته
4مطالعه متالوژيكي فرايند جوشكاري قوس الكتريكي و تحليل المان محدود تنشهاي پسماند ناشي از آناميرحسين دايي سرخابي1388/02/151389/04/24خاتمه يافته
5مطالعه عددي عملكردهاي مختلف پديده الكترووتينگ با استفاده از روش شبكه ي بولتزمن مدل انرژي آزاد كاميار زمزميان1390/02/031391/04/15خاتمه يافته
6برآورد مصرف انرژي در سه ساختمان دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز (ساختمانهاي مكانيك – طباطبائي و علامه اميني ) و ارائه راهكارهايي براي كاهش آنعبدالسلام ابراهيم پور1390/08/181391/04/01خاتمه يافته
7طراحي و ساخت مادهي هدفمند دو لايه‌اي AL2O3+AL7075/ AL7075 با روش شكل دهي نيمه جامد پودرياميرحسين دايي سرخابي1394/11/07 در حال اجرا
1