فهرست مقالات علمی گروه ادبیات فارسی
ردیفعنوان مقالهعنوان همایشجنسیتفایلتاریخ شروعتاریخ خاتمهنوع مقالهدامنهمتولیارائه دهندهنحوه ارائهسال پذیرش
1Survey on the social preventions in Golestan and Boostan of Saadi12 Annual International Conference on low مرد 13-16 July 2 بین المللیخارجییونانعلی دهقانسخنرانی2015
2Environment sociology in Persian Poetry: Twelfth International Conference on New Directions in the Humanitiesمرد 11-13 june 2 بین المللیخارجیاسپانیاعلی دهقان سخنرانی2014
3مکانه النحو فی تعلیم اللغه الموتمرالدولی الثالث للغه العربیةمرد 7-10 May 201 بین المللیخارجیاماراترسول تقویسخنرانی2014
4زبان نمایش عربی در میان فصیح و عامیانه اللغه العربیه فی خطر الجمیع شرکا فی حمایتهامرد 7 – 10 May  بین المللیخارجیاماراترسول تقویسخنرانی2013
5سکونتگاه اصلی و خاستگاه اولیه زازاها Main residence and origin Zara Eurocall 2011 : Call : using , learning , knowingمرد May 2012 4-6 بین المللیخارجیترکیهعلی دهقانسخنرانی2012
6التجدید فی النحو فی میزان النقد Critical study for the renewal of Arabic " nahv"ا لموتمر ا لدولی للغه ا لعربیه مستقبل ا للغه ا لعربیه فی عصر العولمه ( بین الامل و ا لیاس ) مرد 9-12 July201 بین المللیخارجیاندونزیرسول تقویسخنرانی2012
7زبان نمایش عربی در میان فصیح و عامیانه اللغه العربیه فی خطر الجمیع شرکا فی حمایتهامرد 92/2/171392/2/20بین المللیخارجیاماراترسول تقویسخنرانی1392
8ضرورت کاربرد تکنولوژی مدرن در آموزش زبان عربی برای غیر عرب زبانان اللغه العربیه فی خطر الجمیع شرکا فی حمایتهازن 17 ???????? 20 ????????بین المللیخارجیاماراتزهرا عمرانیسخنرانی1392
9ضرورة تحدیث مناهج تدریس اللغة العربیة في الجامعات الإیرانیةالموتمرالدولی الثالث للغه العربیةزن  7May 2014 10May 2014بین المللیخارجیاماراتزهرا عمرانیسخنرانی1392
10سوگند در شاهنامه فردوسیهمایش ملی آغاز هزاره دوم شاهنامهزن 26????????1327????????13ملیداخلیمشهدفاطمه عالیسخنرانی1390
1 2 3