فهرست مقالات علمی گروه حقوق
ردیفعنوان مقالهعنوان همایشجنسیتفایلتاریخ شروعتاریخ خاتمهنوع مقالهدامنهمتولیارائه دهندهنحوه ارائهسال پذیرش
1ارتباط های فرهنگی و توسعه گردشگری دومین همایش ملی گردشگری ،سرمایه های ملی و چشم انداز آیندهمرد 24 ????????  ملیداخلیاصفهانحسن موثقیسخنرانی94
1