شماره تماس پشتیبانی

ارتباط با کارشناسان فنی:ردیف کارشناسان فناوری شماره تماس شنبه یکشنبه دو شنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
1 احمدی 09149153610 *   *   *  
2 اردشیری 09033125389 * *     * *
3 حکمت جو 09021658577 * * * * * *
4 دادی زاده 09104918662   *   *   *
5 عسگری 09044588682     *   * *
6 مجتهد رضایی 09149993662 * * * * * *
7 نورانی 09059224748 * *   *