اطلاعیه

در راستای نیل به اهداف عالی دانشگاه آزاد اسلامی و پیشبرد رویکرد استراتژیک و راهبردی در سطح بین المللی با نگاه ویژه به کشورهای منطقه، این مجموعه در نظر دارد با طراحی یک برنامه آموزشی جامع حدود 500 نفر از متقاضیان تحصیلات در رشته های علوم پزشکی و غیرپزشکی را در کلیه مقاطع در واحدهای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور پس از طی روند قانونی به صورت بورسیه پذیرش نماید.
شایان ذکر است پذیرش این دسته از متقاضیان از طریق ارائه مدارک مورد نیاز در وب سایت fstudent.iau.ir و پس از بررسی های لازم توسط نهادهای ذیربط صورت خواهد گرفت.