نام و نام خانوادگی : کامیار زمزمیان
مدرک دانشگاهی علمی: دکتری مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
مرتبه علمی: دانشیار
پست الکترونیکی: zamzamian@iaut.ac.ir
ردیفعنوان مقالهنام نشریهتاریخ انتشار نشریهدامنهرتبه علمی نشریه
1High Accuracy Upwind Method Using Improved Characteristics Speeds for Incompressible FlowsInternational Journal for Numerical Methods in Fluids2016خارجیISI
2Multidimensional characteristic-based solid boundary condition for incompressible flow calculationsApplied Mathematical Modelling2015خارجیISI
3A novel meshless method for incompressible flow calculationsEngineering Analysis with Boundary Elements2015خارجیISI
4An improvement for multidimensional characteristic-based scheme by using different selected wavesInternational Journal for Numerical Methods in Fluids2014خارجیISI
5Efficient and Non-Reflecting Far-Field Boundary Conditions for Incompressible Flow CalculationsApplied Mathematics and Computation2014خارجیISI
6A multidimensional characteristic-based method for making incompressible flow calculations on unstructured gridsJournal of Computational and Applied Mathematics2014خارجیISI
7New approach in boundary conditions for incompressible flows using characteristic relationsProgress in Computational Fluid Dynamics2014خارجیISI
8Electrowetting on Dielectric and Superhydrophobic Surface: Lattice Boltzmann StudyIndian Journal of Physics2012خارجیISI
9Multidimensional upwinding for incompressible flows based on characteristicsJournal of computational physics2008خارجیISI
10Genuinely multidimensional characteristic-based scheme for incompressible flowsInternational Journal for Numerical Methods in Fluids2008خارجیISI
11شرایط مرزی برپايه مشخصه ها براي تحلیل جریان تراکم ناپذیر داخل کانال در عبور از پلهنشريه مهندسي مکانيک ايران1392داخلیعلمی پژوهشی
12روش حجم محدود بهبود يافته برپايه مشخصه ها براي محاسبه جريان تراکم ناپذير لزج حول استوانهنشريه انجمن مهندسي مکانيک ايران1387داخلیعلمی پژوهشی
13تحليل جريان هاي تراکم ناپذير لزج با استفاده از يک روش بالادست چندبعدي جديد برپايه مشخصه هانشریه مکانيک و هوافضا، دانشگاه امام حسين1387داخلیعلمی پژوهشی
14روش بالادست چندبعدي براساس مشخصه ها براي تحليل جريان تراكم ناپذير داخل حفرهنشريه بين المللي علوم مهندسي (دانشگاه علم و صنعت ايران)1387داخلیعلمی پژوهشی