نام و نام خانوادگی : سید داود حسینی نسب
مدرک دانشگاهی علمی: دکتری روانشناسی تربیتی
مرتبه علمی: استاد
پست الکترونیکی: d.hosseininasab@gmail.com
ردیفعنوان مقالهنام نشریهتاریخ انتشار نشریهدامنهرتبه علمی نشریه
1بررسی عوامل مرتبط با انگیزش شغلی دانشجویانفصلنامه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز1378داخلیعلمی پژوهشی
2بررسی نقش آموزش‎های علمی – کاربردیفصلنامه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز1378داخلیعلمی پژوهشی
3بررسی سیاست‎های خصوصی سازی و خودگردانیفصلنامه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز1378داخلیعلمی پژوهشی