بازديد و موافقت كارشناسان شركت توزيع برق تبريز از محل پيشنهادي احداث نيروگاه 6 مگاواتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز 1395/03/08

معاونت محترم برنامه ريزي و امور اقتصادي دانش بنيان واحد تبريز، جناب آقاي دكتر زينالي اعلام كردند كه پيرو موافقت احداث نيروگاه 6 مگاواتي در سايت 2 دانشگاه توسط هيآت رئيسه واحد، بازديدي توسط كارشناسان شركت توزيع برق تبريز از محل پروژه در تاريخ 95/02/22 و با هماهنگي رئيس اداره امور اقتصادي دانش بنيان واحد، سركار خانم دكتر سرهنگ زاده، و مدير طرح و برنامه و بودجه واحد جناب آقاي مهندس شهرام احمدي، انجام يافت. طي اين بازديد آقايان دكتر عجبي و مهندس رحماني نمايندگان و كارشناسان شركت توزيع برق تبريز از نظر رعايت محدوديت هاي شبكه برق با محل پيشنهادي موافقت نموده و مقرر گرديد جهت اخذ مجوز هاي محيط زيست و شركت گاز توسط شركت توزيع نيروي برق تبريز اقدام لازم انجام گردد.