طرح علم در محضر قرآن 1395/05/18


طرح ماندگار فرهنگي با عنوان « علم در محضر قرآن » جهت شناسايي اعضاي هيأت علمي متخصص در رشته هاي تخصصي غير از علوم قرآن و حديث اعم از رشته هاي فني و مهندسي ، پزشكي، علوم پايه و تجربي ، علوم انساني و هنر كه داراي مطالعات و آثار تأليفي (شامل: مقاله، كتاب ، پايان نامه ، نرم افزار و ...)، در موضوعات قرآنی مرتبط به حوزه تخصصی خویش می باشند.


دانلود بخشنامه سازمان مرکزی و فرم مربوطه