برگزاری دوره ی آموزشی قرآن کریم ویژه کارکنان و استادان خواهر و برادر دانشگاه 1397/12/21