امضاء تفاهم نامه بین دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و سما تبریز 1397/04/27