درباره مدیر ستاد شاهد و ایثارگران

 

مشخصات فردی :
نام :  حبیب اله
نام خانوادگي : آخوندی بناب

 

سوابق تحصیلی :
 
کارشناسی : علوم تربیتی
کارشناسی ارشد : مدیریت آموزشی
دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی

 
سوابق کاری :

       عضو شورای سردبیری نشریه سبز سرخ
       کارشناس دفتر سنجش و نظارت هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
      
کارشناس آموزش مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
       کارشناس روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
       کارشناس آموزش دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
       مسئول امور فوق برنامه معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
      عضو شورای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
      عضو شورای نشریات دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
      عضو کمیته فرهنگی و کارگروه منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامی
      عضو ستاد مرکزی ودبیر همایش((عقل سرخ))
      مدیر مسئول نشریات و ویژنامه های همایش((عقل سرخ))
      مدیر مسئول ویژه نامه های عقل سرخ، حجم سبز، وارث آدم ، رایحه
      مدیر مسئول نشریه علمی تخصصی تراز
      مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو- سردرود و ...