رئيس دانشكده سما واحد تبريز

  نام : حسين                                                                                                                                                    
 

  نام خانوادگی :    جعفرزاده                     

  سمت : رئیس دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد تبریز

   ایمیل :                                      

  سوابق تحصیلی : 

  سوابق آموزشی و اجرائی

  

 
                 


 

 

image_pdfimage_print