سرپرست معاونت سما

مشخصات فردی
           
نام: محمد
نام خانوادگی: نریمانی راد
مرتبه علمی: استادیار                                                       
دکتری: دامپزشکی - فیزیولوژی