معرفی اداره حقوقی

مديريت حقوقي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز به تناسب جايگاه اداري و تخصّصي خود، راهبرد و نظارت بر امور حقوقي و مسئوليت آور جاري در دانشگاه را عهده دار مي باشد. نظرات و معاضدتهاي اين دفتر عمدتاً جنبه ارشادي داشته و در قالب ارائه مشاوره به رياست واحد و ساير اركان مديريتي دانشگاه ارائه مي گردد.رصد و اقدامات اداري و قانوني مرتبط با مصالح و منافع دانشگاه با رعايت اصول و قواعد حقوقي و قانوني با رئوس ذيل، جزئي از شرح وظايف اين اداره مي باشند.
 
-     تهیه و تنظیم كليه قراردادها و مقاوله نامه ها با اشخاص حقیقی و حقوقی و اظهار نظر و ارائه رهنمودهای لازم در زمینه حسن اجرای قراردادهای منعقده با دانشگاه.
-     مديريت و نظارت حقوقي کمیسیون های مربوط به عقد قراردادهای دانشگاه و تشريفات مزايده و مناقصه
-     تهیه و تنظیم آئین نامه ها و مقررات حقوقی داخلي واحد دانشگاهي
-     بررسی و اظهار نظر و تفسير و ارائه معاضدتهاي حقوقي در خصوص مفاد قوانين، مقررات ، آئین نامه ها و بخشنامه ها
-     جمع آوری و تنظیم اطلاعات جهت استفاده در متن لوایح دفاعیه ابرازي نزد مراجع صلاحیت دار و تنظیم
-      ارائه نظرات حقوقي مشورتی به مراجع استعلام كننده تابع واحد دانشگاهي
-      جمع آوری، بررسی و تنظیم اطلاعات جهت تهیه و تدوین لوایح قانونی، طرح تصویب نامه ها،اساسنامه ها و آئین نامه های مورد نیاز.
-      ایفاء وظایف نمایندگی دانشگاه آزاد اسلامی در جریان دادرسی های مطروحه نزد مراجع قضائي و شبه قضائي.
-      مطالعه قوانین و مقررات مورد عمل و ارائه پیشنهادات لازم به منظور اتخاذ رویه واحد حقوقی در کلیه سطوح واحد دانشگاهي
-      بررسی و اظهار نظردر مورد کلیه مسائل حقوقی از نظر تطبیق تصمیمات مسئولان واحد با قوانین و مقررات مورد عمل
-      طرح دعاوی در محاکم قضائی و پاسخگویی و پیگیری امر تا حصول نتیجه در جهت دفاع و تأمین منافع قانونی دانشگاه.
-      وصول مطالبات دانشگاه از اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق طرح دعوی در محاکم و تعقیب عملیات اجرائی ثبت یا اجرائی محاکم دادگستری.
-      تقویم ریالی( با جلب نظر کارشناس ذیصلاح) و ارزیابی وضعیت حقوقی املاك اعم از بررسی اسناد و دلایل مالکیت، نقل و انتقال و ...
-      تعیین و جلب نظرکارشناس، تامین و توثيق دلايل، مطالبات و حقوق، تعیین شرایط عمومی و اختصاصی حقوقی معاملات