مدیر بیمارستان زکریا

 مشخصات فردی

نام: علی
نام خانوادگی: برنا
تاریخ تولد: 1348
لیسانس:
فوق لیسانس: مدیریت مالی - دولتی از دانشگاه آزاد واحد بناب مسئولیت های اجرایی

معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد واحد مهاباد
معاون اداری ومالی دانشگاه آزاد واحد هشترود
با حفظ سمت رئیس صندوق رفاه دانشگاه آزاد واحد هشترود
رئیس گروه ارزیابی و نظارت دفتر طرح وبرنامه و بودجه دانشگاه آزاد واحد تبریز
رئیس اداره امور انبارهای دانشگاه آزاد واحد تبریز
عضو تیم ارزیابی ونظارت برعملکرد حوزه های دانشگاه آزاد واحد تبریز
عضو کمیته بهبود وتدوین روشهای دانشگاه آزاد واحد تبریز
اخذ حکم مدیریت مالی واحدعلوم تحقیقات - آذربایجانشرقی
معاون اداری ومالی دانشگاه آزاد واحد ورزقان