رییس دانشکده علوم پزشکی

  
  دکتر فاطمه افشاری  
  استادیار بافت شناسی و جنین شناسی