معاونت علوم پزشکی
رییس دانشکده علوم پزشکی

  
  دکتر فاطمه افشاری  
  استادیار بافت شناسی و جنین شناسی  

All rights reserved for Islamic Azad University of Tabriz| Developed By PJEco.ir