رییس بیمارستان سجاد

مشخصات فردی

نام: فرید
نام خانوادگی: نقوی