سرپرست معاونت علوم پزشکی


نام و نام خانوادگی: محمود بهشتی
دکتری تخصصی: گوش و حلق و بینی
مرتبه علمی: استادیار