معاونت علوم پزشکی
سرپرست معاونت علوم پزشکی


نام و نام خانوادگی: محمود بهشتی
دکتری تخصصی: گوش و حلق و بینی
مرتبه علمی: استادیار

All rights reserved for Islamic Azad University of Tabriz| Developed By PJEco.ir