معاونت علوم پزشکی
معاون علوم پزشکی

دکتر سید حسن هاشمی
استادیار بیماریهای داخلی / فوق تخصص بیماریهای گوارش

All rights reserved for Islamic Azad University of Tabriz| Developed By PJEco.ir