دفتر مطالعات آماری


مسئول دفتر پژوهش های اماری : دکتر امیر هوشنگ حسین زاده مقبلی

تلفن تماس : 09144007802
ایمیل : ahmogbeli@yahoo.com


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نتایج حاصل از پژوهش های علمی زمانی قابل اعتماد خواهند بود که تجزیه و تحلیل و تفسیر درستی از داده ها به عمل امده باشد. در این راستا دفتر مطالعات اماری با هدف ارائه خدمات مشاوره و تجزیه و تحلیل اماری برای استادان و دانشجویان رشته های مختلف در مجتمع شماره 2 دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز در دانشکده کشاورزی مستقر می باشد.

فرایند کار این دفتر به شرح زیر می باشد:
1-متقاضی با مراجعه به دفتر مطالعات اماری اطلاعات خود را جهت انالیز اماری ارائه می نامید.ارسال اطلاعات از طریق ایمیل نیز امکان پذیر است.
2-بعد از اتمام مطالعه اماری، هزینه به متقاضی اعلام می گردد تا متقاضی بعد از واریز ان به شماره حساب دانشگاه با کد دیجیت مشخص، فیش واریزی را حضوری یا اسکن شده از طریق ایمیل ارسال نماید.

شماره حساب: 0104139330003
شناسه واریز:419208770
بانک ملی_ شعبه دانشگاه ازاداسلامی به نام دفتر پژوهش های اماری دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز

3- براورد هزینه بر اساس تعداد متغیرها و نوع تجزیه ها و نمودارهای در خواستی و حجم کار صورت گرفته و به اطلاع متقاضی می رسد و ارائه نتایج و مشاوره مربوطه پس از دریافت فیش واریزی صورت میگیرد.
4- متقاضی بایستی روش کار، اهداف و نحوه جمع اوری داده های خود را توضیح داده و پس از دریافت نتایج جهت مشاوره و توضیح نتایج به دفتر مطالعات اماری مراجعه نماید.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------