معاون حوزه پژوهش و فناوری


مشخصات فردی
           
نام: حسن
نام خانوادگی: رسولی سقای
تاریخ تولد: 1353
مرتبه علمی: دانشیار                                                        
كارشناسي: برق الکترونیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
كارشناسي ارشد: برق الکترونیک از دانشگاه آزاد اسلامی تهران
دكتري: برق الکترونیک از واحد علوم و تحقیقات تهران 
فوق دکتری: ادوات اپتوالکترونیکي از دانشگاه تبریز  

مسئولیت های اجرایی

رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
معاون علمی و فناوری منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی تبریز
دبیر کمیته استانی انجمن علمی هواشناسی استان