مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات


مشخصات فردی

نام: محمدباقر
نام خانوادگی: کریمی
تاریخ تولد: 1354
مرتبه علمی: مربی     
لیسانس: مهندسی کامپیوتر- نرم افزار از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی
فوق لیسانس: مهندسی کامپیوتر- نرم افزار از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
دکتری تخصصی: مهندسی کامپیوتر- سیستم های نرم افزاری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران    
 

 مسئولیت های اجرایی

رئیس آموزشکده فنی و حرفه ای سمای تبریز
مدیر گروه دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب