رئیس فناوری اطلاعات و ارتباطات


مشخصات فردی

نام: فریدون
نام خانوادگی: پرتو مسئولیت های اجرایی