مدیر کل خدمات پژوهشی و تولید علم

مشخصات فردی
           
نام: غفور
نام خانوادگی: موسوی
تاریخ تولد: 1356
مرتبه علمی: استادیار                                                        
دکتری حرفه ای: دامپزشکی از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
دكتري تخصصی: جراحی دامپزشکی از واحد علوم و تحقیقات تهران

مسئولیت های اجرایی


ادارات زیر مجموعه