مدیر کل خدمات پژوهشی و تولید علم


مشخصات فردی
           
نام: محمدعلی
نام خانوادگی: بهنژادی
تاریخ تولد: 1354
مرتبه علمی: استاد                                                        
كارشناسي : شیمی كاربردی از دانشگاه تبریز
كارشناسي ارشد : شیمی كاربردی از دانشگاه تبریز
دكتري : شیمی كاربردی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران   

مسئولیت های اجرایی

مدیر کل پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
معاون دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مدیر گروه شیمی كاربردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

ادارات زیر مجموعه