مدیر توسعه فناوری ارتباط با صنعت و کارآفرینی

مشخصات فردی

نام: محمد                                                   
نام خانوادگی: شکری
تاریخ تولد: 1351
مرتبه علمی: استادیار   
لیسانس: شیمی کاربردی از دانشگاه تبریز
فوق لیسانس: شیمی کاربردی از دانشگاه تبریز
دکتری تخصصی: شیمی کاربردی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران  
 

 مسئولیت های اجرایی

مدیر گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
عضو شورای تخصصی گروه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مدیر دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز