مدیر توسعه فناوری ارتباط با صنعت و کارآفرینی

مشخصات فردی

نام: جعفر                                                  
نام خانوادگی: ابوالحسنی
تاریخ تولد: 1357
مرتبه علمی: استادیار   
دکتری : شیمی تجزیه از دانشگاه تبریز
 

 مسئولیت های اجرایی