مدیر خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

مشخصات فردی

نام: سیدکمال
نام خانوادگی: سیدی
تاریخ تولد: 
مرتبه علمی:     
دكتري :
 

 مسئولیت های اجرایی