مدیر خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی

مشخصات فردی

نام: علی
نام خانوادگی: حسن پور
تاریخ تولد: 1353
مرتبه علمی: دانشیار      
دكتري حرفه ای: دامپزشکی از دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
دکتری تخصصی: بیماری های داخلی دام های بزرگ از دانشگاه تهران    
 

 مسئولیت های اجرایی

مدیر گروه علوم درمانگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
نماینده شورای پژوهشی دانشگاه در دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مدیر داخلی مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
دبیر اجرایی ششمین همایش دامپزشکان علوم بالینی ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
عضو شورای تخصصی آموزشی گروه علوم درمانگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
رئیس بخش داخلی دام های بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز