رئیس اداره گسترش علم و علم سنجی

مشخصات فردی
           
نام: حسن
نام خانوادگی: ستاری ساربانقلی
تاریخ تولد: 1356
مرتبه علمی: دانشیار                                                        
دكتري تخصصی: شهرسازی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

مسئولیت های اجرایی