رئیس اداره گسترش علم و علم سنجی


مشخصات فردی

نام: شهرام                                                  
نام خانوادگی: حنیفیان
تاریخ تولد: 1354
مرتبه علمی: استادیار   
دکتری حرفه ای: دامپزشکی از دانشگاه آزاد اسلامی تبريز
دکتری تخصصی: بهداشت مواد غذايی از دانشگاه آزاد اسلامی تبريز  
 

 مسئولیت های اجرایی

راه‌انداز رشته علوم صنايع غذايی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبريز
مديرگروه علوم و صنايع غذايی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبريز
معاون دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبريز
عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبريز
مدير داخلی مجله بهداشت مواد غذايی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبريز
ويراستار انگليسی مجله بهداشت مواد غذايی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبريز