معرفی معاون عمرانی

 مشخصات فردی

نام: طالب
نام خانوادگی: مرادی شقاقی
تاریخ تولد: 1337
لیسانس: مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف
فوق لیسانس: مهندسی سازه از دانشگاه صنعتی شرف
دکترای تخصصی: مهندسی سازه زلزله از دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات مسئولیت های اجرایی

عضو هیات علمی تمام وقت گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی تبریز(استاد یار)- از سال 1367 تا کنون
مدیر گروه رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی تبریز- از سال 1368 تا 1380
معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز- از سال 1375 تا 1379
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان آذربایجانشرقی در دوره های دوم و سوم و چهارم و پنجم- از سال 1379 تا کنون
نایب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی در دوره سوم- به مدت 3 سال
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذر بایجانشرقی در دوره چهارم- در سال های 1385 و 86
رئیس کمیته آموزشی استان آذربایجان شرقی از سال 81 بمدت 4 سال و عضو کمیته آموزش استان از سال 86 تا کنون
بازرس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجانشرقی در دوره اول قانون جدید و دوره آخر قانون قبلی- از سال 1376 تا 1379
عضو کمیته سازه و ساختمان سازمان نظام مهندسی استان قبل از قانون جدید و رئیس هیات رئیسه گروه تخصصی عمران در دو دوره بعد از قانون جدید- از سال 1385 تا 1391
رئیس انجمن بتن ایران نمایندگی استان آذربایجان شرقی- از سال 1364 تا 1367
مهندسی محاسب و سرپرست بخش سازه شرکت مهندسین مشاور بنیاد صنعتی ایران در تهران- از سال 1364 تا 1366
مهندس مشاور شهرک دانشگاه صنعتی شریف ( شرکت تعاونی مسکن دانشگاه صنعتی شریف)- از سال 1370 تا 1380
مدیر عامل شرکت ساختمانی سراب مشاور- از سال 1367 تا کنون
مهندس محاسب کارخانه قاشق و چنگال قم ، کارخانه موتور سیکلت سازی نیروی محرکه در شهر صنعتی البرز، ساختمانهای 14 و 11 طبقه پتروشیمی تبریز(مجتمع سروستان) وطراح و محاسب تقاطع غیر همسطح میدان سجادیه تبریز و میدان جهاد مراغه ومهندس مشاور مجموعه چهار راه شهید بهشتی و  مهندس محاسب بیش از 35 ساختمان بالای 7 طبقه
رئیس ستاد اجرایی نمایشگاه توانمندیهای استان آذربایجان شرقی در مهندسی عمران- در سال 1378
کارشناس ماده 27 قانون نظام مهندسی- از سال 1383 تا کنون
عضو شورای فنی شهرداری تبریز- از سال 1375 تا1381
مهندس مشاور 22 ايستگاه زير زميني خط 2 قطار شهري تبريز (فاز 1 پيشرفته)
مهندس محاسب ايستگاه 17 خط 1 قطار شهري تبريز(فاز 1 و 2)
عضو شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی- از سال 1391 تا کنون