مدیر اداره طراحی و نظارت

 مشخصات فردی

نام: نوید
نام خانوادگی: دیبازر
لیسانس: مهندسی عمران - عمران
فوق لیسانس: مهندسی عمران - زلزله مسئولیت های اجرایی

كارشناس سازه شركت سایه گستر نقشینه از دی ماه 1379 تا مهر ماه 1381 - ساختمان های بتنی 5 طبقه
كارشناس دفتر فنی شركت ساختماني ارس خشت ساز از    مهر ماه 1381 تا اردیبهشت ماه 1383 - محوطه سازی و نازک کاری سازه ها
کارشناس دفتر فنی شرکت ساختمانی راساب از تیر ماه 1383 تا مهر ماه 1383 - شهرک مسکونی 256 واحدی جم- عسلویه
كارشناس سازه شرکت ساختمانی کاربرد کار از اسفند ماه 1383 تا اسفند ماه1384 - کارگاه مکانیکال فرود گاه مهر اباد
کارشناس طراح و کنترل سازه معاونت عمران سازمان مرکزی دانشگاه آزاد سلامی از دی ماه 1386 تاکنون  - طراحی وبررسی و تائیدنهایی سازه های دانشگاه در    کل کشور