شورای مشورتی دانشجویان

به منظور بهره گیري از ظرفیتهاي علمی، فرهنگی و سیاسی دانشجویان و توسعه فعالیتهاي دانشجویی که همواره با شور و نشاط همراه و با نگاه آرمانی و امید به آینده آمیخته است و نیز در راستاي رشد و ارتقاء معارف دینی و آگاهی و بینش سیاسی در محیط دانشگاه که از وظایف اصلی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاهها است.
دفاتر نهاد شورایی با نام شوراي مشورتی دانشجویان را تشکیل داده [و در صورت وجود چنین شوراهایی آن را تقویت خواهند نمود] و در جهت اهداف ذیل از آن بهره خواهند گرفت.

ماده 1  اهداف
-1 بهره برداري از دیدگاهها و نقطه نظرات دانشجویان.
-2 افزایش حساسیت و انگیزه نسبت به مسایل فکري، فرهنگی و سیاسی در دانشگاهها و اهمیت پرداختن به آن.
-3 افزایش مشارکت دانشجویان در حوزههاي فکري، فرهنگی و سیاسی.

وظایف شورا
-1 بررسی نیازهاي فکري، فرهنگی و سیاسی دانشجویان.
-2 شناسایی جریانات فکري و سیاسی موجود و میزان و چگونگی فعالیتها و تأثیرگذاري آنان در دانشگاه.
-3 اولویت بندي نیازهاي دانشجویان.
 4- تبادل نظر در اجرایی شدن مأموریتهاي نهاد در دانشگاه