اداره حقوق و دستمزد

رئیس اداره حقوق و دستمزد : میر کمال موسوی نیا

کارشناس حقوق و دستمزد هئیت علمی و امور رفاهی : بیتا دلنواز

کارشناس حقوق و دستمزد کارکنان و امور وام : پروانه پورمحمد

کارشناس حقوق و دستمزد اساتید مدعو و مازاد درمان :


دانلود فایل های مربوط به اداره حقوق و دستمزد :

شرایط دریافت وام