اداره خدمات

رئیس اداره خدمات : داود حسین زاده

مراحل  کاری اداره خدمات

 

رئیس محترم دانشگاه

معاون محترم اداری ومالی

مدیرکل اداری

اداره خدمات
ودستور مستقیم رئیس ومعاون

 
 
 
 
 
 
 
امورخدماتی باهمکاری حدود125 نفر

مرکز تلفن

 

سیستم صوتی وتاسیسات تلفن

 

مدیریت آبدارخانه ها

 

نصب پرده ،آئینه ورخت آویزدرساختمان

 

تنظیف ساختمانها ومراکزآموزشی ومحوطه آنها

 

ایجادونگهداری فضای سبز

 

نصب بنروداربست

 

درخواست وپخش اقلام خدماتی

 

همکاری با ادارجات داخل وخارج دانشگاه بویژه اداره اموال وانبار

 

جابجائیوسائل

 

برف روبی ونمک پاشی محوطه

 

تنظیم حوزه های امتحانی وکنکور واغذیه

 

موکت زنی خوابگاه هادرهرترم

 

همکاری درامورخدماتی کلیه مراسمات وهمایش ها

 

مهمانسرا(طریقه رزرو: دستور مدیرکل اداری همراه باشماره تماسدرخواست کننده)

 
تماس با ما

اداره خدمات :04133333460

مهمانسرا:         04133363669

مهمانسرا :جنگی           09144039811

فاکس مهمانسرا:    04133357255    

کروکی مهمانسرا↓