مدیر کل امور اداری و منابع انسانی

مشخصات فردی

نام: مهدی
نام خانوادگی: اله ویردی زاده
لیسانس: حسابداری
فوق لیسانس: مدیریت دولتی - مدیریت مالی دولتی
دکتری: دانشجوی دکتری - مدیریت دولتی

 
 مسئولیت های اجرایی

مسئول تدارکات منطقه 2 دانشگاه آزاد اسلامی تبریز (1382)
مدیر امور اداری منطقه 2 و13 دانشگاه آزاد اسلامی تبریز (1383)
معاون اداری و مالی واحد آذرشهر(1391)
معاون اداری و مالی واحد سردرود (1391)
مدير كل امور اداري و منابع انساني واحد تبريز (1394)
دبیر کمیته اداری و مالی منطقه 2 و 13 دانشگاه آزاد اسلامی
دبیر کمیته تجدید نظر انضباطی کارکنان  منطقه 2 و 13 دانشگاه آزاد اسلامی
دبیر کمیته بیمه و رفاه منطقه 2 و 13 دانشگاه آزاد اسلامی
جانشین سومین آزمون استخدامی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه2 سابق (1383)  شمالغرب کشور
مسئول چهارمین آزمون استخدامی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه2 سابق (1384) شمالغرب کشور
مسئول هماهنگی جلسات تخصصی (اجلاس) منطقه 2 و 13 دانشگاه آزاد اسلامی
عضو شورای طرح و برنامه و بودجه منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامی
عضو گروه مصاحبه عمومی متقاضیان حق التدریس منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامی
عضو و دبیر کارگروه تخصصی اداری و مالی منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامی
عضو گروه نظارت و ارزیابی واحدها و مراکز منطقه 2 و 13 دانشگاه آزاد اسلامی
عضو گروه مصاحبه گر معاونان اداری و مالی واحدها و مراکز منطقه 2 و 13 دانشگاه آزاد اسلامی
مشاور مالی و اداری اولین کنگره ملی مدیریت سرمایه های انسانی سازمان ها در قرن21
نماینده تام الاختیار منطقه13 دانشگاه آزاد اسلامی در خصوص آزمون استخدامی واحد بناب 1391
عضو کمیته تخصصی مالی ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان آ. شرقی
عضو و دبیر کارگروه تخصصی اداری و مالی ستاد هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی استان آ. شرقی
عضو و دبیر کارگروه تخصصی اداری دانشگاه آزاد اسلامی استان آ. شرقي