عامل خزانه و مدیر کل مالی

مشخصات فردی

نام: رسول
نام خانوادگی: مسروری
لیسانس: حسابداری
فوق لیسانس: مدیریت مالی دولتی


 مسئولیت های اجرایی

كارشناس مالي واحد علوم و تحقيقات تهران (1384)
رئيس اداره حسابداري واحد علوم و تحقيقات تهران - الكترونيكي (1386)
رئيس اداره اموال و انبار واحد علوم و تحقيقات تهران (1387)
كارشناس مالي دانشگاه آزاد اسلامي تبريز (1388)
رئيس صندوق رفاه دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي تبريز (1390)
مدير مالي واحد علوم و تحقيقات تبريز (1392)
عامل خزانه و مدير كل مالي دانشگاه آزاد اسلامي تبريز (1394)