معاون اداری و مالی

مشخصات فردی

نام: علیرضا
نام خانوادگی: دادجویان
تاریخ تولد: 
مرتبه علمی:   


 
 مسئولیت های اجرایی