حوزه دانشجویی و فرهنگی،اجتماعی
صدور کارت دانشجویی


 
 1- کارت دانشجویی و کارت تغذیه دانشجویان در یک کارت تجمیع گردیده است.

کارت دانشجویی برای دانشجویان جدید الورو، پس از ثبت نام کامل و اسکن شدن عکس دانشجو در سایت دانشگاه توسط مسئولین مربوطه کارت دانشجویی صادر و آماده توزیع میگردد.

2- در صورت مفقود شدن کارت دانشجویی، با اخذ فرم مروبطه از قسمت صدور کارت دانشجویی و واریز مبلغ تعیین شده، کارت المثنی صادر میگردد.

3- برای تمدید اعتبار کارت دانشجویی، در مهر ماه هر سال و با در دست داتشن برگ انتخاب واحد همان ترم، به قسمت صدور کارت دانشجویی مراجعه شود.

4- دانشجویان انتقالی، پس از انجام امور مربوطه به انتقال دائم، با در دست داشتن مجوز انتقالی و تصویر شناسنامه به قسمت صدور کارت دانشجویی مراجعه و برای انجام اقدامات مقتضی جهت ثبت مشخصات نامبرده در سایت مرکز آزمون به نام واحد تبریز.

5- برای امور مربوطه به شارژ پولی کارت های تغذیه (دانشجویی) به امور مالی هر دانشکده مراجعه گردد


تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد تبریز می باشد | Developed By PJEco.ir