صدور کارت دانشجویی


 
 1- کارت دانشجویی و کارت تغذیه دانشجویان در یک کارت تجمیع گردیده است.

کارت دانشجویی برای دانشجویان جدید الورو، پس از ثبت نام کامل و اسکن شدن عکس دانشجو در سایت دانشگاه توسط مسئولین مربوطه کارت دانشجویی صادر و آماده توزیع میگردد.

2- در صورت مفقود شدن کارت دانشجویی، با اخذ فرم مروبطه از قسمت صدور کارت دانشجویی و واریز مبلغ تعیین شده، کارت المثنی صادر میگردد.

3- برای تمدید اعتبار کارت دانشجویی، در مهر ماه هر سال و با در دست داتشن برگ انتخاب واحد همان ترم، به قسمت صدور کارت دانشجویی مراجعه شود.

4- دانشجویان انتقالی، پس از انجام امور مربوطه به انتقال دائم، با در دست داشتن مجوز انتقالی و تصویر شناسنامه به قسمت صدور کارت دانشجویی مراجعه و برای انجام اقدامات مقتضی جهت ثبت مشخصات نامبرده در سایت مرکز آزمون به نام واحد تبریز.

5- برای امور مربوطه به شارژ پولی کارت های تغذیه (دانشجویی) به امور مالی هر دانشکده مراجعه گردد