ثبت نام در خوابگاه ها



 مراحل ثبت نام خوابگاه های دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
 

1- مراجعه به قسمت امور خوابگاه ها با در دست داشتن برگه انتخاب واحد نیمسال تحصیلی مربوط.

2- تکمیل فرم های مخصوص درخواست خوابگاه.

3- ارائه مدارک مورد نیاز که عبارت اند از:

الف)انتخاب واحد.

ب) ارائه اصل شناسنامه دانشجو

ج) ارائه اصل شناسنامه پدر (در صورت مجرد بودن)

د) ارائه اصل شناسنامه همسر (در صورت متاهل بودن)

ه) ارائه سه قطعه عکس 3*4 از دانشجو

ی) ارائه فیش بانکی به مبلغ 6,000,000 ریال به شماره حساب 01060942002 بانک ملی

تذکر بسیار مهم: حضور پدر و یا همسر دانشجو در زمان ثبت نام لازم و ضروری می باشد