مأموریت و چشم انداز امور ورزشی

مأموریت امور ورزشی:
توسعه و تعمیم تربیت بدنی و ورزش همگانی، قهرمانی و حرفه‌ای با تأکید بر تعمیق ارزشهای فرهنگی دانشگاه

بیانیه مأموریت امور ورزشی:
با اتکال به خداوند متعال و در راستای تلاش در مسیر تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی و با توجه به سند چشم انداز معاونت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی و نظر به جایگاه ویژه دانشگاه آزاد اسلامی در بین جامعه دانشگاهی ایران اسلامی مأموریت امور ورزشی این واحد چنین خواهد بود:
ما بر آنیم با توجه به رویکرد تفکر راهبردی، عدالت محوری، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود در مسیر توسعه و تعمیم تربیت بدنی و ورزش با تأکید بر تعمیق ارزش‌های فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی گام برداشته و شرایط محقق شدن چشم‌انداز 5 ساله معاونت ورزش را فراهم آوریم.

چشم انداز:
امور ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز مدیریتی پیشرو در راستای تعالی دانشگاه و دارای سهمی قابل توجه از اقتدار و افتخارات دانشگاه در سال  1399 دارد. امروز که دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در برهه تاریخی رشد و بالندگی و افتخار قرار داشته، امور ورزشی این دانشگاه قصد دارد ظرف پنج سال آینده در گسترش و تعمیم ورزش دانشجویی پیشرو بوده و در پایان چشم انداز 1399 سهم قابل توجهی از افتخارات دانشگاه را با برنامه‌ریزی در ورزش پرورشی، گسترش ورزش همگانی و توسعه ورزش قهرمانی و آغاز ورزش حرفه‌ای به خود اختصاص داده و به مدیریتی تأثیرگزار در پیشرفت تعالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تبدیل گردد.

شعار سازمانی :
شعار سازمانی امور ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز همان شعار معاونت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی است:


 
« دانایی و توانایی با ورزش دانشگاهی »

 
خط و مشی های کلیدی امور ورزش دانشگاه آزاد اسلامی تبریز:
ترویج ارزشهای ایرانی و اسلامی با تاکید بر چهار عرصه فکر، علم، زندگی و معنویت در مسیر پیشرفت همه جانبه ورزش دانشگاه با رویکرد برنامه محوری در فرایندها و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیتهای بالفعل و بالقوه ورزش دانشگاه به منظور محقق شدن چشم‌انداز معاونت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی

ارزشهای محوری:
  1. رعایت ارزشهای ایرانی و اسلامی
  2. توجه به روحیه پهلوانی
  3. نوع دوستی
  4. احترام و محبت
  5. صداقت و درستکاری
  6. تعهد و فداکاری
  7. عدالت محوری
  8. برنامه محوری مبتنی بر آینده پژوهی
  9. تأکید بر سلامت جسمانی و روحی