شرح وظايف حوزه معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي دانش بنيان

 1. طراحي و تدوين برنامه هاي راهبردي، بلندمدت، ميان مدت و عملياتي در دانشگاه بر مبناي سياستها و اسناد بالادستي                            
 2. برنامه ريزي و پي‌گيريِ تخصيص و به كارگيري منابع در دانشگاه                                                                                                              
 3. ارائة گزارش هاي ادواري و موردي از عملكرد واحدها و مناطق دانشگاه به مراجع ذیصلاح                                                                       
 4. گردآوري، طبقه بندي، تجزيه و تحليل و ارزيابي كمي و كيفي عملكرد دانشگاه در مقايسه با برنامه ها و تعهدات مصوب و طراحي نظام جامع ارزيابي عملكرد                                                                                                                                             
 5. گردآوري، تجزيه و تحليل و طبقه‌بندي اطلاعات و آمار پايه دانشگاه                                                                                                                  
 6. اعتبارسنجی و رتبه‌بندی فعالیت های رکن‌های دانشگاه اعم از هیات علمی، گروه آموزشی دانشکده، واحد دانشگاهی و واحدهای سازماني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 7. بررسي و به كارگيري روشهاي تعالي سازماني براي بهبود و افزايش بهره‌وري در دانشگاه                                                                      
 8. پيگيري و نظارت برحسن اجراي دستورالعملها، بخشنامه ها، استانداردها، نرخها و شاخصهاي ابلاغي دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري                                                                                                                                                                               
 9. بررسي و شناسايي نيازهاي دانشگاه در خصوص سيستمهاي اطلاعاتي و عملياتي و ارائة پيشنهاد طراحي و توسعة اين سيستمها                                                                                                                                                                                        
 10. ارائة طرح هاي توسعه اي دانشگاه در راستاي سياستها و اهداف دانشگاه و تهيه و تدوين شاخص هاي توسعه                                               
 11. مشارکت و همکاری فعال در مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری دانشگاه                                                                                                      
 12. استاندارد سازی خدمات و تسهیل در نحوه ارائه خدمات و روان سازی امور                                                                                                       
 13. تشویق، ترغیب و توسعه فرهنگ و سیاست های مبتنی بر نوآوری، نوسازی و تحول در نظام مدیریتی دانشگاه                                               
 14. حضور فعال در مجامع داخلی و خارجی در زمینه تحول در نظام مدیریت و برنامه‌ریزی                                                                                    
 15. شناسایی اولویت‌های پژوهشی در حوزه برنامه‌ریزی و مدیریت با رویکرد کاربردی در قالب کتاب، مقاله و غیره                                               
 16. آموزش و توانمند سازی کارکنان در راستای اهداف دانشگاه نوآور و رقابت پذیر                                                                                                 
 17. بهبود روش ها و تشکیلات و ساختارها در به کارگیری نیروهای کارآمد و بهسازی نیروی انسانی                                                                         
 18. کمک به نهادینه نمودن فرهنگ برنامه ریزی کیفیت آموزش و پژوهش در جهت تحقق اهداف دانشگاه رقابت پذیر و کارآفرین در عرصه ملی و بین المللی                                                                                                                                                                                           
 19. كمک به تقویت فرهنگ سازمانی مبتنی بر تعالیم مدیریت اسلامی متکی به تعهد، مسئولیت پذیری، پاسخگویی و وجدان کاری