اهداف حوزه معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي دانش بنيان

  1.  مدیریت تحول، نوسازی و مطالعات کاربردی با عنایت به سند چشم انداز بیست ساله کشور                                                                                   
  2.  برنامه ریزی و نظارت راهبردی در ردیف دانشگاه های برتر و رقابتی                                                                                                                                                                     
  3.  دیده بانی و نظارت و تقویت امر نظارت بر عملکرد و اجرای بهینه فرایندهای سازمانی مرتبط با شرح وظایف و اختیارات محوله                                                                                                                                                                             
  4.  ارزیابی و رتبه بندی و قرار دادن دانشگاه در ردیف دانشگاه های برتر و رقابتی                                                                     
  5.  ارتقاء عملکرد و توانمندی و انتقال دانش در کلیه سطوح مدیریتی و کارشناسی                                                                                                                                                                                        
  6.  تلفیق ماموریت ها و ایجاد همگرایی در بین معاونت های دیگر در راستای اهداف و ماموریت های دانشگاه و اسناد بالا دستی                                                                                                                                                              
  7.  ممانعت از پراکنده کاری و اتخاذ سیاست ها و برنامه ها و روش های واگرایانه در فعالیت های بخشی در حوزه‌های مختلف دانشگاه                                                                                                                                                                           
  8.  توانمند سازی و بهسازی نیروی انسانی از طریق آموزش های نوین و روزآمد                                                                             
  9.  برنامه ریزی ساختارها و بهبود روش ها و تشکیلات مبتنی بر برنامه