مدير طرح و برنامه بودجه

مشخصات فردی    

نام: شهرام
نام خانوادگی: احمدی
تاریخ تولد: 1353
لیسانس: حسابداری
فوق لیسانس: مدیریت بازرگانی - مدیریت مالی

سوابق مسئوليت هاي اجرائي:
1) حسابدار صادر كننده اسناد مالي واحد تبريز
2) كارشناس رسيدگي اسناد تداركاتي، مالي، پيمانكاري و عمراني واحد تبريز
3) همكاري با منطقه 2(13) وهيات امناء استان جهت بررسي و حسابرسي اسناد مالي واحدها
4) سرپرست اداره رسيدگي اسناد مالي و دفاتر قانوني واحدتبريز
5) رئيس اداره حسابداري و سرپرست اداره كل امور مالي واحد تبريز
6) رئيس اداره صندوق رفاه دانشجوئي واحد تبريز
7) مشاور و مدير مالي شركت همراه زندگي آذرآبادگان ( بيمه ايران)
                        
سوابق پژوهشي:  
                        
1) ارائه مقاله "بررسي رابطه بين هوش هيجاني و عملكرد شغلي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي تبريز در سال 89" در اولين كنگره ملي مديريت سرمايه هاي انساني سازمان ها در قرن 21، اسفند 1389
2) ارائه مقاله "سنجش ويژگي هاي گردشگري اسلامي در ايران " همايش سبك زندگي از ديدگاه مقام معظم رهبري، ارديبهشت 1394

دوره هاي آموزشي : 

1) مهارت هاي ارتباطي مديران
2) مديريت خلاق 
3) حسابرسي داخلي و حسابرسي تقلب
4) شرايط فيزيكي محيط كار
5) آئين كارگزاري در اسلام
6) آشنائي با مفاهيم شبكه
7) روش نظم دهي به محيط كار
8) پرورش خلاقيت فردي و گروهي
9) اخلاق حرفه اي 
10) مديريت تداركات
11) قانون كار و تامين اجتماعي
12) مقررات حاكم بر اسناد مالي و تعهدآور
13) مديريت زمان