شماره هاي تماس :

تلفن و فاكس دفتر معاونت برنامه ريزي و امور اقتصادي دانش بنيان :                 33310128 - 041