نحوه استفاده از سرویس اینترنت دانشگاه

احتراماً، به اطلاع دانشجویان محترم شاهد و ایثارگر می رساند اداره فناوری و ارتباطات دانشگاه در جهت تکریم و استقبال از دانشجویان جدیدالورود و تسهیل ثبت نام آن عزیزان ، اقدام به تخصیص شارژ اینترنت یک ماهه با حجم نامحدود، تا پایان مهرماه 95 نموده است. هرکدام از دانشجویان مذکور می توانند با نام کاربری : کد دانشجویی و رمز عبور : کد
ملی از سرویس اینترنت دانشگاه ستفاده نمایند

ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه